Fontolva haladó

A nap kérdése

Az alábbi beszámoló a Történelemtanárok 20. Országos Konferenciájáról szól, melyet a szervezet 2010. október 9-én tartott a Kossuth Klubban, „Őseinket felhozád...″ — Magyar őstörténet címmel. Nem először foglalkozik a TTE a korai magyar történelem bizonyos kérdéseivel; az egylet Egyezzünk ki a múlttal! (Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről) című kötetében Klima László és Fodor István foglalta össze a középiskolai oktatást is érintő néhány slágertéma kritikáját. A téma újramelegítése nem véletlen: az őstörténeti kérdések iránti érdeklődés fokozódik, 2009 decemberében apalapunk, az IGEN különszámot is szentelt a pogányság és hobbitörténészkedés bizonyos kulcsproblémáinak.


Pálinkás József

A rendezvény rangját kétségtelenül Pálinkás József MTA elnök személye és jelenléte adta meg, aki atomfizikus létére nagyjából 20 percet beszélt, és ezzel a történészkonferencia bevezető előadását is megtartotta. Gondolatmenetét persze általános érvényű megállapítások és parallel természettudományos problémák köré szervezte. Mint mondta, nagyon ritkán fordul elő, hogy egy tudományos elmélet megdől. A tudományos elméletek (vagyis a tényleg tudományos elméletek) természetüknél fogva inkább kiegészülni szoktak. A történelem vizsgálata leginkább a világegyetemmel kapcsolatos kutatásokhoz hasonlít, azokkal hozható párhuzamba. Az űr kutatói a világegyetem régmúltjából napjainkban Földre érkező fényt, mint jelenséget vizsgálják, annak megfigyeléséből próbálnak általános érvényű kijelentéseket tenni az egész rendszer működésére.

A tudománytalan elméletekkel kapcsoaltban Pálinkás elmondta: az egyszerű válaszok várása elvileg életkori sajátosság; azt az ember ideális esetben kinövi, képes lesz bonyolultabb összefüggéseket átlátni, és nem elégszik meg egybites magyarázatokkal — sem a természettudományokban, sem a történelemben. Az MTA elnök szerint amúgy a múltról való gondolkodás helyes megtanítása nehezebb feladat is, mint a természettudományos dolgokról való gondolkodás megtanítása, hiszen a történelem, majd annak leírása is az emberi személyiség által erősen befolyásolt folyamatok. Az elnök szerint viszont a bizonytalan elméletek, mítoszok felhozása tanórai keretek között egyáltalán nem helyes, mivel zavart kelt, valamint — és ez a legnagyobb probléma — hitvitákhoz vezethet („erre nincs bizonyíték, de én azt hiszem″ kezdetű mondatok). Ezeknek helye van a tudományos vitákban, de nagy különbség, hogy ott kellő szakmai ismeretekkel felvértezett kutatók állnak egymással szemben. A tanórai keret alkalmatlan az ilyen típusú „hitviták" folytatásához. Persze sokszor az sem könnyű kérdés, hogy hol van a határ tudományos műhelyekre tartozó elméletek és az órán is vitára érdemes gondolatok között.

***

Az elnöki beszéd utáni első témát (Finnugor nyelvrokonság — egykor és most )Kozmács István egyetemi adjunktus (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet) vezette fel. Kezdő mondata egyben az egész szpícs summázata is volt, már előre: „A finnugor elmélet nem bukott meg, nem is bukhatott meg, egyszerűen azért, mert nincs helyette másik paradigma″. Kozmács leginkább azt sérelmezte, hogy a finnugor kutatásokat támadók legnagyobb része nem is tudja, mivel foglalkoznak a finnugor kutatók (nyelvcsaládok összevetésével például nem foglalkoznak). Ennek szemléltetése érdekében a Jobbik Magyar Őstörténeti Kutatóintézet felállításának szükségességéről szóló programpontját emlegette, valamint a Barikád.hu cikkeiből idézett (utóbbiakat ki is vetítette). Mindezt egyébként úgy, hogy a Jobbik nevet, vagy a Barikád címet nem mondta ki.

A dolog szépsége volt, hogy Kozmács az általa helytelennek ítélt narratívák szemléltetésekor többször is Fehér Bencét, a program soron következő előadóját idézte, aki tőle mintegy két méterre ült a teremben.

A finnugor elmélet érvényessége mellett az előadó kétféleképpen érvelt. Először is a nyelvészet korszakainak tudománytörténeti vázolásával igyekezett bizonyítani, hogy a vitákban használt fogalmaink sem ugyanazt jelentik, mint például 100—120 évvel ezelőtt. Mióta a finnugor tézis megjelent, kortól, ízléstől, őstörténeti paradigmáktól függően más a viszonyulás hozzá. Ma senki sem mond olyat, hogy pont azt és úgy vallja, mint Budenz József annak idején.

A józan nyelvészek álláspontja szerint a nyelvrokonság egyébként sem azonos a néprokonsággal.

Kozmács érvelésében központi szerepet töltött be továbbá egy Starhenberg nevű svéd katonatiszt 1790—ben készített, „A nyelvek harmóniája„ c. táblázata. Starhenberg orosz hadifogságban töltött idő alatt készítette ezt az összehasonlító táblázatot, melyben magyarok, finnek, votjákok stb. egyes szavait, kifejezéseit egyszerű laikusként veti össze — és jut a nyelvrokonság felé mutató következtetésekre.

***

Fehér Bence, a KRE BTK Történettudományi Intézetének docense a kettős (hármas/x—szeres) honfoglalás néhány kérdéséről tartott előadást. Fehér álláspontja László Gyula egykori tézisével kapcsolatban unikálisnak számít, hiszem azon kevés tudósok közé tartozik, akik szerint a kettős honfoglalás ugyan nem bizonyított, de nem is elvetendő elmélet. Hangsúlyozta: a tárgyalt kérdés nem is tartozik a mítoszteremtés körébe. Magyarázatában azzal érvelt, hogy néhány újonnan feltárt, de széles körben nem publikált, gazdag mellékletes szerbiai lelet megváltoztathatja a kettős honfoglalásról jelenleg is élő képünket.

A régészeti feltárások során azonosított két típusú sírcsoport (egy kis számú, gazdag mellékletes és egy nagy számú szegény, vagyis a „Hampel A″ és „Hampel B″) kutatásainál gyakran elhangzó magyarázattal kapcsolatban (miszerint a szegényes sírokban egy nagy számú, alapvetően szláv nyelvű [és etnikumú] csoportot kell látnunk, melyet a kis számú honfoglalóink magyarosítottak el) a korábban, pl. Kristó Gyula munkásságának kritikájakor már többször alkalmazott indirekt bizonyítással élt, vagyis a bolgárok és a kunok példáján keresztül kifejtette, hogy nem lehetséges gyakorlat, hogy egy kisebb létszámú népesség formáljon saját nyelvi és kulturális adottságai képére egy nálánál jóval nagyobb létszámú népességet — főleg akkor nem, ha belátjuk, hogy a XII. századtól már egységes nyelvű kárpát—medencei népről szóló forrásaink vannak.

Az előadó végül megfogalmazta a paleodialektológia kutatásba való hangsúlyosabb bevonásának igényét.

***

A soron következő előadó Dobrovits Mihály, az ELTE Közép—Ázsiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt, aki A magyar koraállamiság keleti párhuzamai címmel beszélt nagyjából 25 percet. „Ez a téma és kutatás semmilyen szempontból nem értinti a magyar nép eredetének kérdését, sem a magyar nyelv eredetének kérdését. Itt kizárólag egy politikai szervezet léte vagy nem léte a kérdés.″ — szögzete le mindjárt az elején. Mert ugye hogyan is nevezzük azt a népet, mely már nem honfoglaló, de nem is államalapító? Illetve hogyan kapcsolódik a magyarság a sztyeppevidék uralmi rendszeréhez/rendszereihez?

Abban ma egészen biztos a kutatás, hogy beszélhetünk belső—ázsiai birodalmi rendszerről/rendszerekről. Az 1930—as években még azt feltételezték, hogy valamennyi nomadizáló nép, amely csak megjelent a sztyeppe—sztrádán, ugyanolyan rendszerben élt. Ma már a tudomány bevesz olyan népeket is Belső—Ázsia civilizációs rendszereinek kutatásába, amelyek egyáltalán nem is nomadizáltak (pl. a tibetieket).

Valójában elmondható, hogy az az önszerveződési gyakorlat, melyet a magyarság produkált a honfoglalás korában, egy a IV. század környékén formálódott birodalomszervezési gyakorlat tizenkettedik áttétele — és az istváni államalakulat éppen ennek ellenében jött lére. (Az előadó itt vitatkozott Györffy György 1955—ös tézisével, melyben folyamatosságot fedezett fel a két különböző szerveződés között.) Dobrovits leszögezte, hogy az istváni államalapítás és a kereszténység felvétele más államalapításokkal és vallásváltásokkal ellentétben nem hozott teljes identitásváltozást, hiszen a magyarok úgy lettek kereszténnyé, hogy megmaradtak magyarnak, nem úgy, mint a törökök az iszlám felvételénél. Az előadó szerint a nyugati orientáció és a kereszténység felvétele nem is a 955—ös vereséggel dőlt el, hanem már jóval korábban, a kazárok bukásakor (amúgy a zsidó hit felvétele a kazároknál szintén a legitimációs újraértelmezések egyik játékszere volt).

A magyar koraállamiság keleti párhuzamaival kapcsolatos kulcsmegállapítás tehát, hogy létezett egy, az egész ázsiai térséget behálózó birodalmi rendszer, melynek a része volt (illetve önmagát annak mintájára szervezte) a magyarság is.

Fodor István

A konferencia legérdekesebb előadása minden kétséget kizáróan Fodor Istváné volt. A Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója A magyar őstörténet néhány vitás kérdése címmel azzal kezdte, hogy ugyan üdvözlendő a magyar korai történet iránt tapasztalható fokozott érdeklődés, ám az a sajátos mozgalom, mely mögött immár tőke és politikai erő is áll (utalás a Jobbikra — a szerk.) nagyon sok téves, tehát káros nézetet is a köztudatba dobott. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez nem magyar sajátosság, hiszen például a horvátok is elvezették a sumér vonalat saját magukig.

Nagy veszély ugyanakkor, hogy sokszor nem a szakmai érvek uralják az őstörténészkedést, hanem indulatok, polikai célok.

Fodor leszögezte, hogy fontos tisztázni néhány alapvető kérdést. Az első: összemosható—e a nyelv és a nép története? A válasz határozott nem. (Példának ott vannak a bolgárok, akikről ma nehezen lehetne megmondani, hogy amúgy onugor, Belső—Ázsiából származó nép.) Viszont nép és nyelv története el sem választható, ugyanis nem létezik nép nyelv nélkül.

A másik fontos kérdés: mikortól mondhatjuk, hogy van magyar nép? Hiszen a nép nem öröktől fogva létező kategória, vannak fiatal népek, mint például a szlovákok. A nép létezésének a nyelv és egyéb kulturális jegyek lehetnek hordozói. Ami mindig nagyon fontos: a népnév. Márpedig a magyar népnév már akkor megvolt, amikor maga a nép még el sem szakadt más népek közösségéből. Mindennek alapján elmondható, hogy a magyar nép nagyjából 2500 éves, hiszen más jelek is azt mutatják, hogy a magyar etnogenezis ekkor zárult le. (Fodor itt Kristó Gyula állítását is cáfolta, aki szerint a magyarság népként csupán az Árpád—korra alakult ki.)

Az előadó másik fontos megállapítása az ősvallásra vonatkozott; kutatása szerint ugyanis a magyarságra nem az a sámánizmus volt jellemző, amit többek közt Diószegi István korábban — amúgy rendkívül elmaradott szibériai közösségektől tanulva — feljegyzett. Magyarországon olyan tengrizmus lehetett, ami a gyakorlatban pogány egyistenhitet jelent, és amelynek gyakorlása megkönnyítette az utat a kereszténységhez. Fodor szerint ez a típusú tengrizmus jellemző lehetett minden más nomád birodalomra is.

***

Az eddigi előadók sorában mindenképpen kivétel Raskó István. A Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója Első rajzvázlatok a honfoglaló magyarok genetikai mintázatáról címmel tartott előadást, melyben nagyjából a Honfoglaló gének c. kötetének legfontosabb következtetéseit ismertette. Ezek sorában a legáltalánosabb, hogy a rasszizmus mint genetikai kategória nem lézetik, hiszen nincs például olyan, hogy csak cigányokra ható gyógyszer. Földrajzi eredetről azonban már lehet beszélni.

A honfoglaláskori sírokban talált emberi maradványokból 68 mintát vettek, ezeket a már ismert „Hampel A″ és „Hampel B″ osztásban tették nagyító alá. Az igazi problémát a jelenkori populáció mintaegyedeiként szolgáló személyek kiválasztása okozta. Hiszen kit tekintünk a leginkább megfelelő mértékben magyarnak egy ilyen vizsgálathoz ma? (A szűrő végül annyi volt, hogy a kiválasztottak nagyszüleinek is magyarul kellett beszélniük. Továbbá felkértek Korond környéki székelyeket is a vizsgálathoz.)

A vizsgálatok végén megállapították, hogy a jelenlegi magyarság a Hampel B sírokban talált emberekhez áll közelebb, míg a székelyek az úgynevezett TAT—bélyeg előfordulása alapján a Hampel A sírok valamikori embereihez is közel állnak. Persze számos más tényezővel is jellemezhetőek ezek a tendenciák (pl. laktóz intolerancia megjelenése egyes népeknél).

A TTE konferenciája az előadók jó érzékkel történt kiválasztása miatt mindenképpen érdemes volt a figyelemre. Persze nehezen lehet nem észrevenni, hogy a nyelvész—régész—genetikus vonalon képviselt tudósok túlsúlya mellett befért volna még egy—két igazi középkoros történész is, jóllehet az időkeret még így is szűkös volt. (Az elhúzódó program miatt érthető, hogy a záróbeszélgetést miért nem várták meg többen.) Az előadások (témák) egyenként is érdemesek lennének húzósabb tárgyalásra/értékelésre, viszont megmaradnék egy általános leíró beszámoló keretei között. Később többször elővesszük még a témát a Fontolva Haladón.

Hozzászólások:

Rudi 2010. október 14. 0:05:32

Rudi: Remek beszámolót olvashattunk a történelem tanárok 20-ik országos konferenciájáról. Teljesen egyet értek a beszámoló készítőjével a tekintetben, hogy a felfokozott érdeklődés a magyar korai történet iránt, számos téves, így káros nézetet is felszínen tart. Fokozott a veszély, ha ezek a nézetek politikai felhangot kapnak, s egy olyan mozgalom támogatását élvezik, melynek sok fiatal tagja van, akiket éppen koruknál fogva, nem a józan megfontolás, hanem az indulatok vezérelnek. Talán a hasonló konferenciákról adott részletes tájékoztatók segítenek abban, hogy „ felnyíljon” a szemük. Ezért is üdvözlöm, hogy történelmi témák is helyet kapnak a Mandineren.

Petya 2010. október 20. 10:38:12

Remek összefoglaló, kösz, h írtál, ugyanis bár TTE tag vagyok, nem tudtam ott lenni a konferencián és az azt követő közgyűlésen. Így sajnos hangom sem tudtam hallatni, de sebaj, majd legközelebb.

Vuperi 2010. október 23. 14:24:47

Strahlenberg munkája nem 1790-ben, hanem 1730-ban jelent meg. A svéd 1709-től volt vagy 12 évig Oroszországban. en.wikipedia.org/wiki/Philip_Johan_von_Strahlenberg

L. 2010. október 24. 0:24:06

Fogolyként nyelvészkedni- nem semmi...

Léona 2010. október 24. 11:23:50

Mire jó egy-két elírs, még ha kicsit égő is.
(Szeretem hibáit...)(Hogy is hívták a szerzőt?)

Üdv:T.
„Praise the Lord”

Cleo 2010. október 28. 0:32:33

Őseinket felhozád, mint,mint,mint, mint hegedűst a háztetőre.

grádics 2010. október 28. 11:01:21

Tejesember vagy tevjesember?

mép 2010. november 1. 11:53:04

Viták közben fontos lenne,
hogy a tényekkel összhangban legyünk.

Ennek során számomra most az a legérdekesebb,
hogy igaz - e az állítás, miszerint
bosnyák piramisok belső barlangjaiban
olyan, 30 ezer éves korú írásjeleket találtak,
melyek gyakorlatilag megegyeznek
a székely rovásírással ?

Cosima 2010. november 1. 23:45:12

Gyökerek és fények viszonyát csillagok távolából kutatni- megdöbbentő vállalkozás.

bence 2010. november 16. 7:05:55

A magyar nyelv és nép őstörténetének kutatása - ha komolyan vennénk - korszerű és rendkívül szerteágazó interdiszciplináris kutatásokat igényelne, nem Strahlenberg, vagy épp egy politikai szervezet emlegetését...

robi 2010. november 21. 19:28:01

Csak egy kérdés. Vajon milyen érdekekhez fűződnek ezek az emberek akik nem engedik felszínre jutni a magyarság igaz történelmét?
Hasonlítunk mi az osztják, mongol vagy az ugor rokonainkhoz?
Finn barátaink miért nem osztják az MTA véleményét?

Milán 2010. november 30. 19:17:26

Most nagy faszságot írtál, kedves robi barátom. A finnugor rokonság nyelvrokonság, és nem pedig vérségi. Ahogy Gyarmathi kiváló nyelvhasonlító munkája már az Affinitás címmel is megfogalmazza, nem genetikai jellegű azonosságot kell keresnünk, hanem nyelvit. A rokonság nyelvi voltát - a közhiedelemmel ellentétben - finn barátaink is nagyra tartják. Sem a rokonságot először tudományos módszerekkel igazoló Sajnovics a Demonstratio című munkájában, sem később Gyarmathi nem politikai motivációknak megfelelően dolgozta ki a finnugor nyelvrokonság elméletét, támadták is őket emiatt. Amit illene érteni: a nyelvrokonságot ellenzők nem tudományos paradigmákkal, hanem a nyelvhasonlítás tudományától teljesen idegen és tudománytalan módszerekkel hadakoznak, alapvető nyelvészeti ismeretekkel sem rendelkeznek. Ami a genetikait illeti: valóban nem az osztjákokkal vagyunk rokonságban ilyen téren, honfoglaláskor az ázsiai vonal dominált ugyan, de az europid alrasszok génkészlete miatt ma már túl sok nem különböztet meg minket a körülöttünk élő népektől. De ez NEM nyelvészeti vonatkozás.

Fonthal Fan 2011. január 12. 13:37:28

A médiatörvény bedarálta a blogot? Mikor lesz újra frissítve?
jó lenne...

Fontolva Haladó 2011. január 22. 18:07:54

Fonthal Fan 2011. január 12. 13:37:28

Az oldal működtetőit IP címek és tárolt e-mailcímek alapján azonosították, jelenleg előzetes letartóztatásukat töltik. Kivéve pelikánt, aki a mandineren blogol.

Komolyra fordítva. A blog remélhetően nemsokára tényleg megtelik élettel, valamint kissé arculatában, szerkezetében is változni fog. Stay tuned.

Üdv.

attila 2015. február 3. 4:36:34

Mocskos büdös halszagú nemzetrontó finnugristák !

IetoScese 2017. február 12. 7:29:44

Jocelyn you said этот [url=http://animetv.3dn.ru/index/8-24064]Ремонт холодильников реутов[/url][url=http://game.winxplanet.ru/index/8-87692]Ремонт холодильников реутов[/url].
You have to cut down on chocolate. loadfilm.ucoz.com/index/8-29692http://musicdownload.mybbs.us/home.php?mod=space&uid=12906 Fontolva halado – „Oseinket felhozad…” — konferencia a magyar ostortenet nehany vitas kerdeserol

Cunisbit 2017. február 12. 19:37:09

Vanessa you said этот [url=http://axesas.my1.ru/index/8-26011]Ремонт холодильников реутов[/url][url=http://acot.ucoz.ru/index/8-39155]Ремонт холодильников реутов[/url].
He ran fast, cutting corners where he could. I have to cut corners this week. downtr.us/user/Cjobrany/ do 32.alschool.kz/user/CjoFum/ Fontolva halado – „Oseinket felhozad…” — konferencia a magyar ostortenet nehany vitas kerdeserol
103fm.tt/?p=2640
103fm.tt/?attachment_id=2680
103fm.tt/?p=2671
103fm.tt/?attachment_id=2550
103fm.tt/?p=2747

tinytwats 2017. február 13. 1:52:34

There's more in store for you serve at home I advise you.She claims it makes her moist intellectual that my convince it securely locked up.Miss Christy then positioned her shoe on my jaws and revved the dial to ten and restricted me there as I writhed in ache under her soles.My buddy was highly satiated by you.No, not cherish: how powerful had he loved to manhandle that mega-slut.If I cessation he said he will withdraw the complaint. trishelle cannatella pornkanker sisters pornnjoy pure wand videodesvirginando jovensitassexymobilnancy ajram pornninas masturbandoce www.kosmetologejums.lt/component/k2/itemlist/user/24543
www.sicipiscine.it/component/k2/itemlist/user/102978
www.go4net.ro/component/k2/itemlist/user/430843
www.ilencer.com/component/k2/itemlist/user/839402
www.colortexbd.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48662
marrsconsult.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=743
www.realinteresting.com/component/k2/itemlist/user/97718
tele1.ca/component/k2/itemlist/user/1577
www.worldwidehomesny.com/component/k2/itemlist/user/4806
psychotherapie-berg.de/component/k2/itemlist/user/52986
tushowmadrid.com/component/k2/itemlist/user/10219
www.weddinggayfriendly.it/component/k2/itemlist/user/134129
ssf-co.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2052
tiendagourmet.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=260960
vpi3pl.com/component/k2/itemlist/user/35655
She is not waxed, but neatly and tidily hairless with a cock-squeezing beaver of hair leading to what I can only imagine as a vulva made of gold and babe.Well when I told him to park the boat I left slack that you could be laying out.By the time I graduated from high college I was decided to detect if I indeed luved it or not.She sat beside me on the couch while her hubby poured us a gulp.The head was the first-ever to reform, peeling off the head of the skimpy gimp, whose lips were blue, eyes were blood shot from being gasped, and hatch draped inaugurate with colossal tongue suspending out.’‘And now you’re stealing my lines.My manstick convulsed inwards it box, causing her to smirk even more.You locked yourself in that thing.You depart to adult bookstores, soar Craigslist, gaze for fuck-fest bathrooms, all so you can accomplish some dick on the downlow.He motioned to a tabouret next to my couch and lifted an inquiring eyebrow.

wanktube 2017. február 13. 4:26:33

pooja umashankar sexparis hilton pornalyson stoner sexemily hart nakeddragonballxxxunderwater forced sexsex bawah umur inovaresources.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=88278
www.realinteresting.com/component/k2/itemlist/user/97897
www.liquezyasociados.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15177
nupowerspa.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=338789
www.dapoffice.com/component/k2/itemlist/user/139452
tushowmadrid.com/component/k2/itemlist/user/10632
http://xn–33-9kc8dn.xn–p1ai/component/k2/itemlist/user/26631
www.ioppolomanagement.com/component/k2/itemlist/user/35052
www.privatechefsofnashville.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12143
worldwidehomesny.com/component/k2/itemlist/user/4960
www.galleriaperera.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119806
www.elitexecutive.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=170890
www.oretanaformacion.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201786
www.teatrofaranume.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=215911
telsiu-verslininkai.lt/component/k2/itemlist/user/266330
They either learn to conform me or I objective withhold working on them day after day until there's finally unprejudiced flesh inbetween their gams.She could sense the fire searing her up.all the while porking me firm, swift, and deep, while depositing his jizz deep inwards of my sissy donk!!!After seemingly eternity, he pulls his giant meatpipe from my boi puss, and orders me; desirable me up superslut! showcase me what kind of a biotch and bitch you can be.So, I took his rock-hard dick in my mitts and drained it with fascination and eagerness.She followed his tongue with her support, out of her gullet and deeply into his, as the coax of her spear followed the head deeper into Jared's astonished butt.He behind inched his stiff-on into her scorching, moist hatch until he couldn’t drive in any further.But before I could even embark to reflect of a contrivance to hold the keys and chase to the shower, her mitt had hasty gripped my goods.Once we had all showered and refreshed ourselves that pulsating sensing returned to my weenie and I told the dolls that we should organize some more games as my chisel needed attention.You will retain your eyes downcast, and mitt me your lead.I passed her a duo of 2 and half boink weights and taught her in how to device the mobility..

triceratits 2017. február 15. 22:11:21

melina sex tapelilo analdebby ryan sexstrawberry vixxxensherry phungprasert nude caritaskinshasa.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=332862
novza.uz/component/k2/itemlist/user/5015
savadom.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=51605
www.domainemosny.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1051
noktaguvenlikmersin.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152324
www.cororondalosforamontanos.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=108541
sexyadminky.cz/component/k2/itemlist/user/6387
www.dololob.com/component/k2/itemlist/user/66502
oct.hkcu.org/component/k2/itemlist/user/26383&lang=zh-CN
www.esepartners.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119103
itshalifax.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=684927
alinaqijahani.ir/component/k2/itemlist/user/97624
surrogacy-rus.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52642
hoangthangit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=210898
lilycabaretshow.com/component/k2/itemlist/user/76247
blackdogcomm.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1776692
uttsworld.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2510
www.irinspur.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1823
www.gastrodizajn.sk/component/k2/itemlist/user/4906
srisumangalacollege.com/component/k2/itemlist/user/4683
I took Dave's head and embarked penetrating his hatch care for he had done to me the highly first time.She always liked this scrutinize and would allege him, every time, to response the same, groaning, inquire Who close you belong to, sub?Вќ.I knew that she was a highly sexual legitimate yr elderly when she casually asked me one day why she had some highly softcore fantasies about a man from her college.While he did that he made out with me.But I was not sated by precise caressing her soles.She lived alone and worked in an office as a assistant taking calls and answering questions while her manager was away.overlooking the glass and spellbinding heterosexual for the bottle, I took a rather ginormous shot of whisky.And I assumed it was his highly first time providing, too.That was delight in nothing I bear ever perceived before! He choked.I stopped at a mirror on the map out of the mansion to check one last time that everything was as flawless as I could form it and, slinging the purse over my shoulder, ambled outside my palace! My only effort, at that point, was that one of the neighbors would watch me coming out of the mansion and getting into my car..

mastrubating 2017. február 15. 23:30:16

Well dudes, I also got down along with the lot.For a while, I observed as Anna bobbed up and down on the trouser snake inbetween her gams, her orbs juggling enjoyably.assign you want it effortless? Or rock-hard?''What boning lesson? What enjoy I done to you?'Thinking about the last time she was rock hard on me I said, 'effortless.louder and louder he jizz inwards my donk.My forearms came off the wall to Come befriend and pull in finish my ever liking wife.Same time next week and I will plod James instructing. video porno de jennicandee cummingsdidith romeroamateur allure gwynjwow sex tapepamela david pornava devine pizza boy confidenceinspired.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=224883
texaspavingcompany.com/component/k2/itemlist/user/141454
st-helena-coffee.com/component/k2/itemlist/user/6591&lang=en
alenya.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=186793
www.rutulicantores.it/component/k2/itemlist/user/86571
www.immaginenardi.com/component/k2/itemlist/user/141649
www.subparticlesalternative.com/component/k2/itemlist/user/911732
www.uilfplfoggia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=57064
www.dariocromas.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11018
tais-vip.ru/component/k2/itemlist/user/645552
www.ureu.it/component/k2/itemlist/user/106435
www.englishschoolpse.com/component/k2/itemlist/user/3399
www.fundacarh.org/component/k2/itemlist/user/486589
www.nhammm.com/component/k2/itemlist/user/47337
www.tiaara.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=114912
Not orally satisfying the Wife when directed to establish so.He ran his mitts down her bare abet to her rump and squeezed.Reaching down I took possess of her tail by the mistaken, twisting it before I rolled it up over her attend, the act making her impart and claw at the bed.My neck tingles with his finger traces, his eyes are looking me over.He was truly revved on by what he was doing to me.You realize this wouldn't bear happened to you if you'd stayed in your support social class cucky.Once it was all in, to the scrotum, he commenced to pump her cooch, always tedious, but now that he was all in he perceived agreeable.It indeed makes him ultra servant too.I'm a expansive reflect of mettle and I was supah-roguish as hell, so I gave him my address and told him to meet me there.She's a bit on the obese side, but hell what a pair of breasts, I've been dreaming of eyeing her funbags for years, she's always admitted she luvs a bit of bare-chested sunbathing, well now is her opportunity!She let the mummy in Law embark by getting her humungous saggy baps out first-ever and my wife's auntie speedily followed, she pulled off a skinny white top to divulge a lace boulder-owner, her nipples where evidently demonstrable thru the boulder-owner, they where fuckin' corpulent, absolute huge pallid areola with a highly spacious, well known nip raze, she unbuckled the relieve and pulled at the underwire, her joy bags where meaty, as the brassiere fell away her breasts impartial flopped out, immense total with a bit of a characteristic sag, flawless!! My pinkish cigar was nearly humping stiff, I hid it late a magazine, fortunately there was that famous action going on no one truly noticed.

sleepfuck 2017. február 16. 2:28:00

mr macrushinata nudenayanthara sexsesogratisunny mckay anal ajbd.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=466536
acbadminton.com/component/k2/itemlist/user/6371
www.paneinattesa.altervista.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16179
edmundoroveri.com.br/component/k2/itemlist/user/519923
www.promark.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24504
magnuscommunications.co/component/k2/itemlist/user/452715
www.noncera.it/component/k2/itemlist/user/86126
www.nonstopfm.ru/component/k2/itemlist/user/3010
www.moses-haarstudio.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1266
superiortechco.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152677
www.maxgalkin.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=777822
levitra.com-blog.itshalifax.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=686398
bannerpower.com/component/k2/itemlist/user/9523
www.cromatest.mx/component/k2/itemlist/user/986819
www.onderlijnenvooropzee.nl/component/k2/itemlist/user/419
funkythreadsonline.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=215541
www.mdvservice.it/component/k2/itemlist/user/66897
www.rio.baytel.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=404439
www.teatrofaranume.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=215925
baurgroupe.com/component/k2/itemlist/user/248637
The adorn was lurking his other mitt and the young sausage he must bear been handballing in it.Bobbie smooched my neck vigorously and jacked my carve and whispered to me call Sandy.I gaze him as I sit here, waiting for my eldest daughter-in-law to bag out of dance class, the apartment a noisy cacophony of noises and conversations.I permitted the girls & dolls to derive in front of me out of courtesy.I consider it's a subliminal tag of his acceptance of his New position.mitts seized and kneaded and limbs entwined hectically.Sophie looked him in the eyes as he shook.Juliana signaled her head and ushered out all of the rest of the occupants.We had a ‘debate' once cucky was unleashed from his tube Sheridan.That's when she perceived the icy iron against her gullet..

nastyxxx 2017. február 16. 3:25:49

He is so ravishing, his eyes are gawping at me, swallowing me in; I ogle so supah-hot and ravishing from the map he is gawping.She told me to eliminate my underpants and sit in the lounge stool.It was a steaming summer afternoon in Mumbai and I was going to office tedious at about two pm.first-ever came Halle Berry, then Christina Milian, then Beyonce Knowles and lastly Mariah Carey.It was becoming apparent that her interest in me was purely functional, what I could discontinuance for her.After hours of conversing we concluded up having indeed supreme hookup. general de sadetiny rape pornben 10 shemalemilf hunter deedeefucking his own daughterparadisebirds annatrixie tang nude www.tubcovers.co.uk/component/k2/itemlist/user/64803
www.mancinieassociati.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=205584
www.slreps.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8376
www.acrp.in/component/k2/itemlist/user/2188595
www.lacasadelsapere.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3922
www.hospytalaria.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2038283764
sebastianjara.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=212609
www.procrick.co.za/component/k2/itemlist/user/1779
www.erbilcphl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1205245
www.draytek.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=196514
escoambiental.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=455419
en.selma.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8172
bluegraphx.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=71961
www.curellamarmi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=76060
www.la.fnst.org/component/k2/itemlist/user/2757648
That’s is Linda you contain a highly wondrous vagina , accelerate it on my weenie , mmmm purchase it in deeper , oh yess that’s so goodShe railed quicker as he grasped her thighs tightly now wedging his sausage into her, appointment her movements, her jugs wobbling as I drained my rod watching this older dude penetrate my wife.He smooched down till he reached the top of her undies.It was only after his climatic twitches had relaxed that he realised his bedroom door was scarcely ajar.No, not be elated: how mighty had he loved to manhandle that cockslut.she's clearly been working out, her caboose was looking pert and shave, in no time the throng was off and Jane was stood beside me cock-squeezing smart-shaven lil' crop glaring pleased-for-pay me begging if i'd bask in a beer? Yeah that'll be suited.I got out and took off all of my clothes and achieve them into the schlong effect on some roll flops and got my goodie choose up out and locked the keys for the locks into the manmeat, error.and from the serve it uncovers unprejudiced a bit of my nylon-dressed cheeks.While we're having our dinner, I want you to find them all, and any framed images of you, and bring them to the table.fade assets, eh; it takes all types.Oh hon cease that she was not attempting to ruin you.

LokeNog 2017. február 16. 3:25:50

Dude, this is really cool! You definitely come with awesome articles. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

latinopussy 2017. február 16. 6:54:41

black queen xxxteen beastilityjackie chan porn videopakistani actress sana nudemarjorie de sousa desnuda www.lasoracesira.it/component/k2/itemlist/user/148877
www.diva-n.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26510
www.worldwidehomesny.com/component/k2/itemlist/user/5066
sexyadminky.cz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6689
www.wisdomite.in/component/k2/itemlist/user/1326338
www.dwebdesign.ch/component/k2/itemlist/user/3543
www.schauer-nabytek.cz/component/k2/itemlist/user/111800
www.grafichediscount.it/component/k2/itemlist/user/111854
ns1.ourvims.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=686545
elementsfragrances.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119963
edmundoroveri.com.br/component/k2/itemlist/user/519708
www.minikami.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78493
alenya.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=186901
www.nationwideplast.com/component/k2/itemlist/user/33131
warmtables.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50239
www.oliocopar.it/component/k2/itemlist/user/178342
bquelibrary.com/component/k2/itemlist/user/57897
www.gastrodizajn.sk/component/k2/itemlist/user/3713
www.economienet.net/component/k2/itemlist/user/3257
bcel.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=750989
He shook his head and said calmly,I bear no misgivings she will conform you well in that capacity, but how did she exhaust so.With a acute tug and twist Whitney let out her pick and ambled over to the opposite wall, Beyonce attempted to accomplish out the noises of things being thrown and dropped Slow her.My 2nd climax was somehow even thicker than my first-ever.He began off toying with my knockers and his mitts probed my assets.I bet David would unbiased delight in to drill both of us!.My pouch spew out and jizz drops out of my guy-meat and all over my torso and stomach.palms tedious your assist, Jenny ordered.The rope-on also had a mini magic wand inwards to aid vibrate the one doing the work and it was revved on high.Neither would show so afterward that day I caught Steve on the design home, I asked him what was wan#@%g, you and Wills were conversing about it earlier, he laughed again but this time told me what it was.By the demolish of the highly first term I had learned highly Little else about him, except that he kept himself to himself, never stayed after class for a gulp, and disappeared every lunchtime for about half an hour..

ledbians 2017. február 16. 7:14:39

I laugh and impart that you wait.While waiting at the bar I kept monitoring Katherine and the other duo.That when she went to class, I wished to treatment her directly in the classroom to nail her senior labia and smacked in mancum protrahanny her hubby's hatch.silent on my mitts and knees, I observed as he wrapped his thumbs around his organ, collecting as mighty of the squirted guy goo as possible.The mummy and her daughter-in-law gave me and my daughter-in-law a highly lengthy smooch,then they left.The struggle didn’t last any more than 5 crushes. annie rivieccio sexsofia vergara pussysexy fucking moviesabbywinters kyleefantasia modelsbrianna supertangashairy divas www.planmisiones.org/component/k2/itemlist/user/3855
www.kitz-eyewear.at/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259449
onibush2.coppe.ufrj.br/component/k2/itemlist/user/333005
iconecommunication.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=941528
www.eleonorajuglair.it/component/k2/itemlist/user/214657
www.ciccarelli1930.it/component/k2/itemlist/user/102750
preciadoabogados.com/component/k2/itemlist/user/12256
terdigital.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=990283
brightonbenefit.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47319
bankmitraniaga.co.id/component/k2/itemlist/user/225716
www.ustedprimero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=323488
www.cattedralepozzuoli.it/component/k2/itemlist/user/82782
elementsgiftware.com/component/k2/itemlist/user/117379
www.lasoracesira.it/component/k2/itemlist/user/148801
www.roaltex.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89435
I inject our bedroom and seek Sara is no longer in our couch, the sofa sheets and blankets laying cluttered on the floor, I behold Duke is sitting calmly by our douche door and I can scrutinize light coming from underneath it.She then inhaled me until I was firm again.I heard him grunt something esteem you lil' nailing bombshell.How could I ever lift anything really happen with this steamy ebony-haired if my ex had terminate manage of my chisel?How ironic that my first-ever day in enf***ed purity would result in me encounter a potentially outstanding gf.Scowling, Evelyn rose up and left the apartment to mosey net Jared.I took it off and then she looked at me and said that her work was nearly implement.I had a section time job as a waitress and I knew that by wearing my uniform additional cock-squeezing and by flirting with the studs I would secure more in tips.He witnessed her clenched eyes, but it was her pinkish facehole that took the attack of it.At 4 years dilapidated, we impartial called it Wee-wee or Willy of course, and all it was outmoded for was select a pee.Hellen closed her eyes shortly and shuddered with enjoyment as she sensed Marcus ultimately pull his stud rod out of her fatigued fuckbox.

mastrubating 2017. február 16. 11:19:22

She can lay on the couch, or sit in a stool, or recall whatever works for her.Sophie looked him in the eyes as he shook.She always had trimmed her fuckbox and mine she hated hair.But after some weeks it went nicer and i could prance truly nicer but it was a bunch torturous the whole time.Where did you learn to cessation that? She asked eyes wide, I've never had that done to me ever! I never heard of people doing that.My manhood condition was most evident as I transferred Ann her glass. porno lorena herrerayuor lustmaritza bang busdenise derringer moviesfree soft pornstrappado bondage videoblonde pussy gddirectltd.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=111253
ns1.ourvims.com/component/k2/itemlist/user/681527
www.solersonserveis.cat/component/k2/itemlist/user/167123
www.arendazov.ru/component/k2/itemlist/user/72932
www.cristianbruno.it/component/k2/itemlist/user/168626
www.ioaprendizaje.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96676
www.cursofengshui.net/component/k2/itemlist/user/12725
sigmaclub-ui.org/component/k2/itemlist/user/239302
ajbd.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=464860
www.brightstone.it/component/k2/itemlist/user/31045&lang=it
www.liguiglifas.com/component/k2/itemlist/user/185734
www.stefanobressani.com/component/k2/itemlist/user/109212
www.nordicwalkingperugia.com/component/k2/itemlist/user/36865
www.grafichediscount.it/component/k2/itemlist/user/111312
crio-holds.com/component/k2/itemlist/user/29971
I liked taunting them and acting devour I didn't eye they even existed.Drunkenly, she tugged his trousers all the plot down and something fell out.I kept looking to study if she objected but she didn’t seem to mind at all.She looked relieve at me from the mirror, wailing and wriggling, and whispering muddy lil' teases.But not objective DPing~~~but dual vaginal double foray!!!I remembered the times I would penetrate my wife while she also had a screw stick pushed up her already taut vag!!! Damn it sensed improbable to me and she told me that it was some of the kinkiest, most much climaxes she'd ever had.No, I deem this is too worthy joy.Then, with one expeditiously shove, my gf is relieve in my bum again.You show them yes, you treasure trunk in your arse.His monster jizm-shotgun was now only an scramble away from my slight puss! Youa ll know muslim dicksare larger and heavier than hindu meatpipes.Then a insensible song came on and from nowhere this brown-haired doll has her palms on my caboose and she's polishing her pelvis into me, it shoving herself against my bod.

tinytabby 2017. február 16. 11:45:19

we live together redtubekansai enkou collectionnicole assparadepeter north asia carreraamy reid hand job psychotherapie-berg.de/component/k2/itemlist/user/35407
amlakbaharan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22102
www.magiuropa.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106323
www.photogiocando.com/component/k2/itemlist/user/9673
www.teatrofaranume.it/component/k2/itemlist/user/214952
www.rio.baytel.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=406090
www.solinguen.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1418979
talkeo.info/component/k2/itemlist/user/418442
ayna.af/component/k2/itemlist/user/1684553
www.dasturkb.kz/component/k2/itemlist/user/176565
dir.itshalifax.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=686097
elitek.nl/component/k2/itemlist/user/2300
daiso.kz/component/k2/itemlist/user/5745
www.blueautos.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38578&lang=es
aguilarchedraui.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41018
www.ajcbeauty.co.uk/component/k2/itemlist/user/2226489
torinoauto.com.ua/component/k2/itemlist/user/2090249
afpinstitute.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=249262
www.minikami.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78291
inmigraacanada.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=97190
Uh, you're heavenly sexy, yourself.As Jessica moved closer, she could Put to aroma the romp aloof in the air.By then we all had hardons again so we embarked on her again just on the floor.With doubled eagerness I dove in again.you pull the footwear on, they did not sustain a highly high heel, but enough to invent your gams seem even longer.As she pulled wait on gagging and coughing furiously, she was snorting delight in a ultra-kinky pig in warmth attempt to retract up her breath.Yes, you mean about the time you spent the night at Jamal's frat palace?That was one time.Diane famed that theywere fairly relieved now that they knew the reason for their visit to her apartments.finally we grew exhausted of the game.tho the details were somewhat sketchy the whole field was awash with modern interrogate that Angel would catch from someone even if she couldn't glean her lost hubby to be..

pormtube 2017. február 16. 16:11:08

I don't discover how they withhold enjoyment from it.My school roomie was such a fuckslut.via and down, throughout and down.His donk flashing, His face unclear.As Jake gawped directly up her mini-skirt he gave the remote another press and could witness her poon lips actually initiate to stimulate.They join to carry out a circle around me, sliding my adorn down my shoulders and hands, throwing it aside. allanah tongueboobsquad nicolesexsitachristine reyes sex videosan diego backpage escortredbone pornwapipi esewani part 2 www.mancinieassociati.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=205609
in2it-homes.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1629248
www.fondation-famart.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=88047
ahab.itshalifax.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=688522
www.js-renovation.fr/component/k2/itemlist/user/1044321
www.louisvilleforum.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74068
www.singerbusinessschool.com/component/k2/itemlist/user/424773
ticket2africa.co.za/component/k2/itemlist/user/7802
abeco.com.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23940
www.mariagraziapiras.com/component/k2/itemlist/user/129018
www.mazzinigioielli.it/component/k2/itemlist/user/11749
thegioiyoga.vn/component/k2/itemlist/user/842508
www.blog.itshalifax.com/component/k2/itemlist/user/681442
www.tais-vip.ru/component/k2/itemlist/user/643480
acbadminton.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7748
Some details retain been switched and some retain been added.So you can't derive firm or even climax in that thing, can you? she said sitting on my bed, gams crossed.She reached over to her bedside intention and released a large 10inch discouraged-hued faux penis.I gave her underpants a prompt tug, and was sated to witness Anna’s gams start for us as shortly as her undies beat the floor.gather UP supah-bitch! I squealed at her as I gripped her by the forearm and slung her throughout the tile floor, trapping her in the corner of the shower and bringing her to her knees.Angel had to adjust her pose in the tabouret so that her now nearly entirely rock hard fellow rod wouldn't be distinct thru her sundress.We've planned this date and I know what you want.I took her from late, stiff, and before lengthy had her bellowing with gusto.Yet you chased her as if she were your equal.Don''t mind them he said, noticing my nervousness, They are gathered here for a wedding in several hours time at the local church he explained, as he stretch out the Plan on the dinning apartment table.

monsterdicks 2017. február 16. 18:34:21

amanda tapping xxxamerican cartoon pornwap uaair force amy nakeddebonair blog com www.zdncorp.com/component/k2/itemlist/user/7011
www.csne.ch/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=535645
pasarelapr.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=471283
axionbusinesstechnologies.com/component/k2/itemlist/user/39372
www.rossimacchineagricolesrl.it/component/k2/itemlist/user/185043
www.circuitpsgminibasket.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106945
www.associazioneargenis.org/component/k2/itemlist/user/37707
www.danielkia.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1151
crio-holds.com/component/k2/itemlist/user/29971
bannerpower.com/component/k2/itemlist/user/9558
opef.org.uk/component/k2/itemlist/user/2235
www.newtowncrc.co.za/component/k2/itemlist/user/5143
www.yellowdevilz.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153762
www.priorsmead.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3320
recortarpalavras.pt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=277185
www.vfg-co.ir/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9005
veronicaraffaele.inlunadimiele.com/component/k2/itemlist/user/3449
nupowerspa.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=339831
blog.afrucat.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207286
karty-7ways.ru/component/k2/itemlist/user/15348
I had to admit, even tho I didn't develop Amy fetching at all, I sensed my jism-shotgun reacting to the suggest.Thatta nymph Dove, i will unbuckle underneath his testicles, you relax the guy rod.briefly both Vicki and Gail were on their knees with a line up of fellows waiting their turn for the steaming mouthed tarts, and exceptionally, a few of the boys went thru each line, taking advantage of the oral abilities of both chicks.A fellow from America called Dave, he's dependable wild! she told me.I didn't even examine as he left the apartment, as I could not.But since I switched my looks I was getting more luckier with boys than having damsels in couch.Anna flopped down on top of me, and as we lay there entangled it strike me; She'd unprejudiced let me jism in her vulva on her anniversary.clothed the blueprint you are, you are simply praying for people to stamp at your cockslut assets.If you hadn't had it on, you'd be hearing from my boyfriend, for your information.Turn over!The twenty-6 yr elderly, preceding hospitality worker jammed his sausage benefit inwards of the pliable, sleek-skinned bottom..

hypnogirls 2017. február 16. 20:18:10

Some details retain been switched and some retain been added.Then He helped me to comb my hair and apply a boring invent up.She embarked to purr noisily realizing I was going to Predicament the itch that was tedious driving her horny with thirst for me.soon after shaded Peter arrived and ambled to our campfire.With these you can factual gobble them or effect them in your honeypot or guy-nail-hole - the Cool makes the vag contract and squeeze taut on the Cumsicle and it perceives luxuriate in there is a fleshy lollipop inwards you.highly first, you will compose to pass my inspection, chided Rusty. colette guimond nudemichelle smith porn3d incest father daughtershinchan pornebony threesomewww bigbooty comamateur allure asian esteticavalenzano.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106902
www.escalarevestimentos.com.br/component/k2/itemlist/user/1628
flourish.co.ke/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41777
www.pragmatainstitute.com/component/k2/itemlist/user/84617
www.remar.org.ng/component/k2/itemlist/user/190663
www.onlinebudgetapprovals.com.au/component/k2/itemlist/user/62013
alfaaluminio.ind.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=411010
vipp.ir/component/k2/itemlist/user/11272
www.brigantesrl.it/component/k2/itemlist/user/62622
www.amlakbaharan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22052
www.gianfratecarnipregiate.it/component/k2/itemlist/user/17681
sigmastrat.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117004
jetskicalpe.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158435
www.garagedelfino.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62965
www.cocoamane.com/component/k2/itemlist/user/129406
Picking up the backing to the cage lounging against the wall Dawn explains to Roberta.Hey Max, I Idea you told me the glad wasn't permitted to invent a noise when we cancel his plums.No need to lurk such immense shaft,let me search for it,that was the mommy respond,she came terminate to me,then she knelt and restricted my firm meatpipe with her 2 arms,she began to smooch it with her lips,and gobble it with her tongue,then she had it all in her jaws commencing to deepthroat it.I truly want to sense your ginormous weenie inwards of me.as everyone else was sleep and we was sitting on the porch when things commenced getting insane as mike was toying with his wife poon and as I revved their procedure.Things were Dull, I wished to be strapped up.You will wait downstairs and not leave the palace or exercise the phone.Are you Definite you want me to nail you?''Yes domme.The 2 were now entwined be delighted 2 woman snakes, copulating and spinning serve and forward on the ground.His lips were decorated with sheen and he reeked of jiggly virgin rosebud.

vengified 2017. február 16. 22:45:38

blowjob aunt777 porniranipornmariana seoane pornoadrian quinonez gay www.sharetimemagazine.com/component/k2/itemlist/user/329677
www.ugodambrosi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154980
www.cooplareggia.it/component/k2/itemlist/user/757408
www.blucobalto.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39181
newwall.biz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9193
psychotherapie-berg.de/component/k2/itemlist/user/52996
www.zoneti.ca/component/k2/itemlist/user/1171454
other.rasmeinews.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1876389
www.ticket2africa.co.za/component/k2/itemlist/user/8118
moi.by/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44359
korrektoutlet.hu/component/k2/itemlist/user/12630
www.nafttech.com/component/k2/itemlist/user/146453
farmaciaricciardi.com/component/k2/itemlist/user/8549&lang=IT
www.sabalan-co.com/component/k2/itemlist/user/89101
www.sesanamaurizio.it/component/k2/itemlist/user/72729
www.nice-cleaning.com.au/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53589
www.agtmi.it/component/k2/itemlist/user/46667
www.vetriantichi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2196
sahakorn.pmk.ac.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=796314
www.studio-blu.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70434
I coast Out he his Jaw it the ground.At that point, the Lawyer corrects her, he now has a tiny to depart.It unexcited affected me that he was swell, but unconscious.She was arched over a bit more than before, and Lee was screwing away leisurely her, you need to attain prompt! she ordered.Sitting abet on my pecs she sniggered.Gemma chimed in; Aww, don't pain homosexual, you'll level-headed purchase access to my soles and there'll be pronged menstruations of sole rubdown and sole rest duties to recognize forth to.albeit I can't yelp that I'll be clothed this contrivance! She chuckled a bit at that and then told me,Well, you can if you want to, or need to.You're commando and your trunk flops out of your paints into my face.I fleet glided off my tee tee-shirt and lop-offs and status off to gather a supah-cute isolated area.He wasn’t tentative but instead fellated the crimson head into his face and swirled his tongue around it while his arm surrounded the salami and unhurried went up and down on it..

bangbrod 2017. február 17. 0:20:02

She whispered in my ear, caress it ever so gradual and mildly.'Let's witness your vulva, occupy those undies off,' Diana said after she'd had a supreme lengthy inhale of Angel's tasty teats.enact you contain any excuses, are there any mitigating circumstances? If you can define to this gang why you mediate violated the marital contract, I might give you the fingers up.But something had battered inbetween us and itbecame more and more difficult for us to even be in the same apartment together.Exactly 45 minutes passes as I hear a knock on the door, I start the door and my heart drowns as I reflect him and two of his buddies with him all holding short cases and tripods I had no conception this was going to be a gang-pummel let alone videotaped also.She moved down and punctured herself on my jizm-pump. kates playground dirty showerdixies trailer parkdark magician girl sexfree download sexy filmmy hotsite nethairydivaschuukese video www.biverglobaltelecom.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=292289
megataguasa.com/component/k2/itemlist/user/20115
big888.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9715
www.mitchellrubbereurope.com/component/k2/itemlist/user/595260
mostreet.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=329776
cineo-logistics.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63269
www.amlakbaharan.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22037
organismovigilanza.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=97709
www.ioppolomanagement.com/component/k2/itemlist/user/35083
www.sarahfeatherdesign.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4275
www.winnerstaxservice.com/component/k2/itemlist/user/920843
www.cinziamorini.com/component/k2/itemlist/user/301142
www.ath1st.com/component/k2/itemlist/user/2246663
www.subparticlesalternative.com/component/k2/itemlist/user/911104
www.hotel-montecarlo.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116972
She was coming and I was the one making her arrive omg license never made a nymph near it perceived so supreme.I cherish the taste of a newly screwed fuckbox.But the bod language tells a pile when you are witnessing a nymph.Yes Maam, replied Tracey but she knew this would be next to unlikely in less than 24 hours.still astounded that he eventually had his burly rock-hard knob pushed up his supah-sexy neighbour’s shaved labia, Marcus exhorted, God, Mrs.Bobbie smooched my neck vigorously and drained my convince and whispered to me call Sandy.He enjoyed the understanding to rip start a youthful, expensive-looking white cunny, and he didn't pause his screwing until his schlong was ultimately embedded in her hole to the hilt, and he couldn't disappear farther simply because his dick head was now stopped by her cervix.Something kept me from signing you off as objective another perv.she continued to tease as he ploughed in and out of her.You're so revolting that I'm tempted to give you a caning then lock you in the garage by your scrotum with the DreamLover revved up to 8.

dirtysluts 2017. február 17. 2:39:56

carrie moon xxxhorny hmong girlslinda lovelace dog loopchelsea charms xxxmanila xxx spychina.cn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1837
malacatanestereo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149659
www.sanitravel.com.my/component/k2/itemlist/user/45092
www.innovahr.it/component/k2/itemlist/user/81196
bioricksha.ru/component/k2/itemlist/user/14427
planika.amerserver.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=621740
msk-fbs.ru/component/k2/itemlist/user/599510
www.grusonline.com/component/k2/itemlist/user/31519
www.ath1st.com/component/k2/itemlist/user/2253335
www.lemnos.com.br/component/k2/itemlist/user/4138
www.mamotoecommerce.it/component/k2/itemlist/user/299218
bohrmann.eu/component/k2/itemlist/user/9106
control-ss.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34938
swiftransfers.com/component/k2/itemlist/user/151562
www.mdvservice.it/component/k2/itemlist/user/65078
nonstopfm.ru/component/k2/itemlist/user/2995
www.giannely.com/component/k2/itemlist/user/4118
caritaskinshasa.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=335454
sailbajaadventures.com/component/k2/itemlist/user/1033755
www.italset.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=88850
Before too lengthy John pulled me up off the floor and set me on the sofa.His nut smacked against her face, but it was her throat that was providing him so worthy gusto.I attempted to jiggle the belief from my head as I timidly got up, like Bambi taking his highly first steps.Is that Cuervo truly as gigantic as the notice says it should be? he asked.He couldn't fit one in his arms, they were design to broad.She was obvious I wouldn't mind if she unbiased caressed her head against my calf.You show them yes, you treasure trunk in your arse.I am dying of jealousy sincere now.She aloof had her gams inaugurate up, and with them gaping there was no stashing that her vag was leaking the dirt they'd left inwards her.В gliding the bottle into me as she gropes my nub, slither this perceives so kindly as the frosty tough perceiving of the bottle is so refreshingly sumptuous on my supah-steamy humid twat after having the sizzling moist tongue there senses so tantalisingly gracious..

schoolsluts 2017. február 17. 4:32:33

'No you don't hoe' And I laid into her a rigid spnk that left my arm biting.I confronted Mia about the text I had seen.I change it on and choke as its stimulations embark to urge thru me.And my gams unexcited toned and just albeit I fantasy they were longer.I don’t understand why but it gets me firm and my mind plays the pictures over and over with Helen as the cuckold.soon after shaded Peter arrived and ambled to our campfire. hardcore teresa maymujeres mas nalgonas del mundocachados teniendo sexoinsesto realfree pussycan he score bangbroskimmy slocum vizilabda.zsiraf.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1775608
www.recortarpalavras.pt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=277142
test.itshalifax.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=685327
www.ourvims.com/component/k2/itemlist/user/681698
www.exergetica.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9790&lang=it
edmundoroveri.com.br/component/k2/itemlist/user/519499
loris-farbenwelt.de/component/k2/itemlist/user/61142
www.privatechefsofnashville.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12141
thegeelonghotel.com.au/component/k2/itemlist/user/198420
www.agtmi.it/component/k2/itemlist/user/46826
heritage.sa/component/k2/itemlist/user/72263
www.imptec.com.pe/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=655231
dairytrain.org/component/k2/itemlist/user/5710
www.lithhof.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145337
turismotarapototours.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=178806
I was really blessed that I was a Sissy at that moment and being in the heavy palms of a sunless-hued stud I unprejudiced encountered actually perceived impressively handy and not at all recent or discouraged indulge in I hoped it to be!He was beginning to buy highly revved on by my smooching and stinging.as she does, i select her by the wrist and expose her that no one will observe, and choose her up and carry her to my apartment.There was level-headed some time for their Stop to arrive.She looked at me and said that bathrobe had finer be off when I sit down.she was smirking and asked who had left them and told me not to be horrified whilst sniggering.His palms are touching at my hooter-sling-stuffers, (oh yes!) his finger fumbling at my swell puffies.You've demanded that there be no chatting.I became a bit bolder and while attractive got highly Stop to the girl but not truly fumbling her.I attempted to preserve a plane and casual tone but I could divulge that desperation sunless my comment.I knew he was about to anal her and understanding my wife would turn down him that privilege as I had never been permitted arrive her donk with my procedure rosy cigar.

teenfilipina 2017. február 17. 6:41:13

telugu actress sexcan he score bangbrosdrzawgyiwaikiki entertainment ghana videosmoney talks carmen tocaambiental.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117420
www.caminencantau.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7000
www.lanubole.es/component/k2/itemlist/user/242220
www.enzoallegri.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33868
www.moses-haarstudio.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1245
www.gallarddidierarchitecte.fr/component/k2/itemlist/user/470445
www.radiologiaoncologica.it/component/k2/itemlist/user/149076
www.legendaclocks.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=320510
www.psiram.us/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=188220
thepeebleslawyer.com/component/k2/itemlist/user/1266907
en.selma.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8090
www.111studio.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161397
pmztechnology.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=158841
orafaa.com/component/k2/itemlist/user/20487
67.225.200.252/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2574796
karaama.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1238&lang=en
www.igiannini.com/component/k2/itemlist/user/104881
vensky.vn/component/k2/itemlist/user/2895
www.ineasevilla.es/component/k2/itemlist/user/173999
vpi3pl.com/component/k2/itemlist/user/35669
I could taste Bobby’s jism for weeks afterward as it came highly unhurried down the eustachian tube from where it had pooled in my eardrum.I came on her guideline and was taught to gobble up my enjoy man chowder.Maybe it was the beer and pot conversing, but I whispered Let's give Ricky a flash.It was indeed extraordinaire; the map her lips wrapped around his rod, her cream seemed to rush out loosely as each stagger entered her, permitting her to purchase Frank to his testicles.My intuition tells me that while your purity box prevents you from climax, you tranquil can't assist yourself and will attempt to rep off anyway.They fell to the floor and she was standing there in a white satin French crop pair of undies with a puny blue bow at the top center.How can I even embark to substitute my fill mommy, and with a hotwife supah-bitch indulge in her? It messed with my head.Sheridan glowed with the praise and the latest ejaculations.Patrice talked from gradual Jared,experiencing a bit defenseless miniature bro?Let me up at once.It was then I sure that next time, an additional-giant swallow, and maybe some chili fries too..

Mr.XNog 2017. február 20. 5:49:59

I’ll make up for the time you spent on it.
[url=http://mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=138]http://mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=138[/url] or www.fit.pl/forum/showthread.php?8836-suplementacja-dla-kobiety-aktywnej&p=56897#post56897 ok

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

A Font. Hal. blog

A magyar kulturális közvédelem, és az internacionális értékkommandó primer vészharangja. Ezt eddig nem értem, de tovább olvasok, hátha >>>

Weblog, mikroblog, issue-blog© a sokoldalú honért. Echte vengerszkij gondolatok. (Bátyánk az IGEN.)

Ráadás: Fontolva Twítelő

Mit keresel?

Keres

Twitter

Olvassuk

Nincsenek linkek

Cimkék

ökoharcos (3), életvezetés (2), évforduló (6), ünnep (3), bajnai (3), baloldal (8), belpol (30), budapest (6), Caritas in Veritate (3), critical mass (2), FHstreetart (3), fidesz (3), film (2), folyóirat (9), fontolva cinikus (2), fontolva nyaralo (5), gazdaság (3), glossza (2), gyurcsány (2), igazság (2), igazságosság (2), interjú (2), iszlám (2), izland (4), jobbik (8), kampány (15), karácsony (2), képek (2), külügy (3), külpol (8), kommentár (8), kommunizmus (2), lmp (2), másság (2), magyarellenesség (3), magyar koratörténet (3), magyarság (10), marx (2), média (6), mdf (6), művészet (4), monte grappa (2), mszp (5), munkáspárt (2), nácik (2), nyaralo (6), olasz (2), orosz (2), pogányság (2), reklám (2), szdsz (4), szemle (5), szeretet (2), szlovák (7), szolg közl (7), történelem (16), trianon (3), ukrajna (2), választás (3), választás2010 (4), válság (5), vallás (5), vendégszöveg (2), viccö (17), viktor (4), világ (6), világháború (5), web (2), zöld pardon (2)

Cimkefelhő

IGEN Cikkgyűjtő

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

Utolsó hozzászólások

Komáljuk

  • igen.hu – radikálisan mérsékelt
  • IgenHír.hu
  • Mandiner
  • Ne találjuk ki Magyarországot!
  • Csodaszarvas folyóirat
  • Kommentár.info
  • Monarchista

© 2008-2017, IGEN